Κατασκευή Θεμελιακής Γείωσης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης


Γειωτής

Εγκατάσταση χαλύβδινης ταινίας διαστάσεων 30 χ 3,5 mm θερμά επιψευδαργυρωμένης (St/tZn) με πάχος επιψευδαργύρωσης 500 gr/m2 στο σιδηρό οπλισμό εντός στα εξωτερικά περιμετρικά συνδετήρια δοκάρια των πέδιλων του κτιρίου ή στα τοιχία θεμελίων σε μορφή κλειστού δακτυλίου. Αν οι διαστάσεις του κτηρίου είναι μεγάλες πρέπει να εγκατασταθεί χαλύβδινη ταινία και σε συνδετήρια δοκάρια που υπάρχουν σε εγκάρσιους άξονες έτσι ώστε σε οποιοδήποτε σημείο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο εσωτερικό της κάτοψης της θεμελίωσης να μην απέχει περισσότερο από 10 m από τον γειωτή της θεμελιακής γείωσης. 

 

Εγκατάσταση αναμονών με χαλύβδινο αγωγό διαστάσεων 10mm θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn) με πάχος επιψευδαργύρωσης 350 gr/m2, ο οποίος συνδέεται με τη χαλύβδινη ταινία θεμελιακής γείωσης μέσω ειδικών συνδέσμων.

 

Αναμονές για κύριες ισοδυναμικές συνδέσεις

Στο χώρο του λεβητοστασίου για σύνδεση μεταλλικών σωληνώσεων όπως της κεντρικής θέρμανσης, πετρελαίου, φυσικού αερίου κλπ.

Στο μηχανοστάσιο του ασενσέρ για τη σύνδεση των μεταλλικών στοιχείων εντώς αυτού.

Για σύνδεση της θεμελιακής γείωσης με τη ΔΕΗ

 

Πλεονεκτήματα θεμελιακης γείωσης !


 

Με υπουργική απόφαση η οποία εκδόθηκε στο ΦΕΚ 1222/Β’/05-09-06 ορίζεται ξεκάθαρα πως για όλες τις νέοανεγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές η θεμελιακή γείωση είναι υποχρεωτική.